×
logo
pomiary
logo

Normy

Poziomy dopuszczalne do oceny jakości powietrza
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w [µg/m3] Dopuszczalna częstość
przekraczania poziomu
dopuszczalnego
w roku kalendarzowym
Termin osiągnięcia
poziomów dopuszczalnych
Benzen rok kalendarzowy 5 /1 - 2010 r.
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 /1 18 razy 2010 r.
rok kalendarzowy 40 /1 - 2010 r.
Tlenki azotu /3 rok kalendarzowy 30 /2 - 2003 r.
Dwutlenek siarki jedna godzina 350 /1 24 razy 2005 r.
24 godziny 125 /1 3 razy 2005 r.
rok kalendarzowy i pora zimowa
(okres od 1 X do 31 III)
20 /2 - 2003 r.
Ołów /4 rok kalendarzowy 0,5 /1 - 2005 r.
Pył zawieszony
PM2,5
rok kalendarzowy 25 /1/5 - 2015 r.
20 /1/6 - 2020 r.
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 /1 35 razy 2005 r.
rok kalendarzowy 40 /1 - 2005 r.
Tlenek węgla 8 godzin /7 10000 /1 /7 - 2005 r.

/1 poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
/2 poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin
/3 suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
/4 suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
/5 poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2.5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2005 r. (faza I)
/6 poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2.5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)
/7 maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby

Poziomy docelowe
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu Dopuszczalna częstość
przekraczania poziomu
dopuszczalnego
w roku kalendarzowym
Termin osiągnięcia
docelowego poziomu
substsancji w powietrzu
Arsen /3 rok kalendarzowy 6 /1 ng/m3 - 2013 r.
Benzo(a)piren /3 rok kalendarzowy 1 /1 ng/m3 - 2013 r.
Kadm /3 rok kalendarzowy 5 /1 ng/m3 - 2013 r.
Nikiel /3 rok kalendarzowy 20 /1 ng/m3 - 2013 r.
Ozon 8 godzin /4 120 /1 /4 µg/m3 25 dni /5 2010 r.
okres wegetacyjny (1 V-31 VII) 18000 /2 /6 µg/m3·h - 2010 r.
Pył zawieszony PM2.5 rok kalendarzowy 25 /1 µg/m3 - 2010 r.

/1 poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
/2 poziom docelowy ze względu na ochronę roślin
/3 całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10
/4 maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby
/5 liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu kolejnych 3 lat;
w przypadku braku danych pomiarowych z 3 lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie
danych pomiarowych z co najmniej jednego roku
/6 wyrażony jako współczynnik AOT-40 - wartość uśredniona dla pięciu kolejnych lat (w przypadku braku danych
pomiarowych z 5 lat dotrzymanie poziomu docelowego sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej 3 lat)

Poziomy celów długoterminowych dla ozonu
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom celu długoterminowego
substancji w powietrzu
Termin osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego substancji w powietrzu
Ozon 8 godzin /3 120 /1 /3 µg/m3 2020 r.
okres wegetacyjny (1 V-31 VII) 6000 /2 /4 µg/m3·h 2020 r.

/1 poziom celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi
/2 poziom celów długoterminowych ze względu na ochronę zroślin
/3 maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby
/4 wyrażony jako współczynnik AOT 40

Pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2.5
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Pułap stężenia ekspozycji Termin osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego substancji w powietrzu
Pył zawieszony PM2.5/1 Trzy lata kalendarzowe 20 2015 r.

/1 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2.5 µm (PM2.5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne

Poziomy alarmowe
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Alarmowy poziom substancji w powietrzu w [µg/m3]
Dwutlenek azotu jedna godzina 400 /1
Dwutlenek siarki jedna godzina 500 /1
Ozon jedna godzina 240
Pył zawieszony PM10 /2 24 godziny 300

/1 wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy
/2 stężenie pyłu o średnicy ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej

Poziomy informowania społeczeństwa
Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom informowania [µg/m3]
Ozon jedna godzina 180 /1
Pył zawieszony PM10 /2 24 godziny 200 /3

/1 wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
/2 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej
/3 wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

informacje

Wrocław musi w najbliższej przyszłości zmierzyć się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Miasto zostało zakwalifikowane do najgorszej strefy C ze względu (...)

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl