Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.
×
logo
pomiary
logo

Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.

Mamy odpowiedź polskich naukowców na miejski smog. W zabrzańskim Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla kończą się badania efektywności spalania tzw. błękitnego węgla.

Dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące. Czy to możliwe, by podczas spania węgla nie nie powstawały kłęby trującego dymu?

Błę­kitny węgiel - naj­now­sze nisko­emi­syjne paliwo opra­co­wane przez IChPW. Po co kolejne takie paliwo? Ma to być naj­prost­szy i naj­tań­szy spo­sób na szyb­kie obni­że­nie emi­sji zanie­czysz­czeń z pro­stych domo­wych kotłów i pieców.

Czym jest błę­kitny węgiel? Odkry­tym na nowo kok­sem. Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zo­wa­nia. Od koksu jaki dotąd zna­li­śmy różni się dwiema cechami:

  • pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego
  • ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala (kla­syczny koks jest ich pozba­wiony, dla­tego trudno go rozpalić)

Ten sam pro­dukt wytwa­rza i spala w swoim kotle każdy, kto roz­pala zwy­kły węgiel od góry. Róż­nica jest taka, że w przy­padku błę­kit­nego węgla pro­ces odga­zo­wa­nia zosta­nie prze­pro­wa­dzony w odpo­wied­niej insta­la­cji, a “zbędny” gaz z węgla będzie spa­lony z zacho­wa­niem prze­my­sło­wych (ostrych) stan­dar­dów emi­sji spalin.

Wstępne bada­nia w Zabrzu wska­zują na obni­że­nie emi­sji pyłów o 40%, smół o 75% oraz benzo-a-pirenu o 90% przy spa­la­niu błę­kit­nego węgla w porów­na­niu do węgla zwykłego.

Sprawa naj­waż­niej­sza: ile będzie ten wyrób kosz­to­wać? Na razie nie wia­domo. Wiele zależy od tego, w jaki spo­sób spo­żyt­ko­wana zosta­nie ener­gia pozy­skana ze spa­le­nia gazów z węgla pod­da­wa­nego obróbce. Przed­sta­wi­ciele IChPW pro­gno­zują jedy­nie, że nie powi­nien być wiele droż­szy od węgla. Tak czy ina­czej klucz do roz­po­wszech­nie­nia tego paliwa jest upa­try­wany we wspar­ciu finan­so­wym państwa.

 

komentarz

Należy sceptycznie podchodzić do prezentowania "błękitnego węgla" jako panaceum na walkę z niską emisją w Polsce. Twierdzenie, że nie może on odegrać pewnej roli w walce z niską emisją, pewnie jest nieuzasadnione. Jakiej? Tego nikt nie wie. Natomiast istnieje obawa, że promocja błękitnego węgla będzie wykorzystywana jako załona dymna (albo, jak kto woli, "bezdymna" :-)) hamująca konieczne regulacje tj. normy jakości węgla i kotłów.

Po pierwsze, nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, że ludzie będą stosować błękitny węgiel, w miejsce marnego węgla czy odpadu węglowego.

W Zabrzu rozdawano mieszkańcom błękitny węgiel w ramach testów. Badano spaliny z kominow. Bardzo szybko okazało się, że ludzie spieniężali błękitny węgiel a palili byle czym (co widać było po emisjach z kominów).

Tak długo jak błękitny węgiel będzie droższy od gorszego węgla (a będzie, ponieważ jego przygotowanie wymaga nakładów energetycznych) tak długo ludzie będą korzystać z gorszego węgla. Przecież już teraz jest dostępny czysty antracyt lub lepszej jakości węgiel, a ludzie i tak kupują i palą syf. Ten probem można rozwiązać tylko regulacjami.

(1) Autorzy piszą: "to paliwo, choć nieco droższe od zwykłego węgla, może być stosunkowo czysto spalane nawet w najprostszych paleniskach". Niestety autorzy nie napisali co znaczy "nieco droższe". Może się okazać, że koszt GJ będzie porównywalny do opalania czystym antracytem czy też gazem ziemnym. Jeśli natomiast chodzi o stosowanie tego paliwa w "najprostszych paleniskach" to problem z tymi paleniskami (kotły zasypowe, piece kaflowe) jest taki, że można w nich spalać wszystko (muł, śmieci itd.). Tak długo jak to "wszystko" będzie tańsze od błękitnego węgla, to ludzie będą palić wszystkim, a nie błękitnym węglem.

(2) Wg autorów „ze względu na koszt - wyższy od ceny surowca, jakim jest zwykły krajowy węgiel energetyczny, wobec potrzeby jego przetworzenia - Błękitny Węgiel musiałby zostać objęty systemem wsparcia.” Mam więc pytanie dlaczego systemem wsparcia nie objąć innych ekologicznych paliw np. energii elektrycznej w drugiej taryfie, peletów drzewnych, lekkiego oleju opałowego, nie wspominam już o gazie ziemnym (wszystkie mają lepsze paramtery emisyjne). Jestem przeciwny takiemu wybiórczemu subsydiowaniu.

(3) Wg autorów "paliwo to może być stosunkowo czysto spalane nawet w najprostszych paleniskach." Nie wiemy na razie co to znaczy stosunkowo czysto, ale rozumiem tego się wkrótce dowiemy.

Przykładowo w Irlandii, na obszarach gdzie walczy się z niską emisją, do obrotu rynkowego dopuszcza się jedynie węgiel bezdymny. Ale to zupełnie inna sytuacja, tam jest zakaz sprzedaży innego węgla.

Dlatego PAS niezmiennie powtarza, że potrzebujemy:

  1. norm emisyjnych dla kotłów i kominków sprzedawanych na polskim rynku (w tym konieczny jest natychmiastowy zakaz sprzedaży śmieciuchów);
  2. norm emisyjnych dla wszysktich domowych kotłów na obszarach gdzie występuje problem niskiej emisji z kilkuletnim okresem przejściowym (Czesi przyjęli klasę 3 od 2022 r.);
  3. standardów dla węgla sprzedawanego do sektora komunalno-bytowego.

Jeśli będą spełnione warunki 1- 3 to z pewnością znajdzie się też miejsce dla błękitnego węgla.

informacje

W ramach podsumowania sezonu grzewczego 2019/2020 Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) zlecił badania, w których mieszkańców Wrocławia po raz kolejny zapytano (...)
W dniach 27 lutego 2020 r.  - 5 marca 2020 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Sokołowsko  (...)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Dolnośląski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię pomiarów pyłomierzem na Dolnym Śląsku i zaprasza Rady Osiedli do stworzenia stałych punktów pomiarowych na (...)
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
Od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw (...)
Napisał dla nas- Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego tekst pan Witold Gorączko, geograf i klimatolog. Traktuje o mało znanym i jak sądzę rozpoznanym (...)
Do celów grzewczych wykorzystywane są m.in plastiki, opakowania z tworzyw, stare meble, ramy okienne, olej przepracowany. Problem spalania odpadów jest (...)
więcej
2016-11-16
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-02
Palący problem w serwisie z ogłoszeniami. Meble już nie pójdą (...)
2016-09-30
Who's to blame for bad air?
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-20
Pył nadal nad Kaliszem. Pomóc może zmiana pogody
2016-09-13
Śląskie: ponad 1,5 tys. wniosków na rzecz ograniczenia niskiej emisji (...)
2016-08-05
Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku
2016-07-23
[Program ochrony powietrza] (...)
2016-07-23
Zdzisław Kuczma nie odpuszcza. Sypią się kolejne doniesienia do prokuratury
2016-07-23
W Polsce nie ma czym oddychać
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-12
Proszą papieża o pomoc w rozwiązaniu problemu smogu w Krakowie
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-23
We wtorek składamy podpisy pod apelem o uchwałę antysmogową.
2016-05-23
Wrocławianie coraz gorzej oceniają jakość powietrza i prezentują większą motywację (...)
2016-05-17
Zadośćuczynienie za zanieczyszczone powietrza
2016-05-17
Katowice. Obywatelski projekt uchwały ws. poprawy jakości powietrza
2016-04-27
Zakaz wyjścia z przedszkoli, gdy jest smog
2016-03-28
Gorzów Wlkp. 13 mln zł na realizację programu "Kawka" w (...)
2016-03-24
Rabka-Zdrój: Burzliwa dyskusja o zanieczyszczeniu powietrza w gminie
2016-03-22
ODPOWIEDZIALNE WŁADZE ŹLE INFORMUJĄ MIESZKAŃCÓW O SMOGU
2016-03-18
POLSKA CZERWONĄ WYSPĄ NA MAPIE EUROPY
2016-02-05
Raport PAS: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza (...)
2016-02-04
Wkrótce uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku?
2016-02-02
Będzie zakaz palenia węglem i drewnem na Dolnym Śląsku?
2016-01-29
Wrocławscy radni chcą walczyć ze smogiem.
2016-01-29
Rafał Dutkiewicz pisze do marszałka w sprawie walki ze smogiem. (...)
2016-01-26
Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu
2016-01-16
Zakaz spalania węgla w Krakowie
2016-01-13
Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.
2016-01-11
Smog to nie tylko Kraków, w Zakopanem źle od paru (...)
2016-01-08
Raport GIOŚ przedstawiający zanieczyszczenie powietrza
2015-12-18
Opolska firma walczy o czystsze powietrze
2015-12-11
Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze (...)
2015-12-11
Uchwała antysmogowa dla Krakowa
2015-12-04
Czyste powietrze na Święta
2015-11-25
Opłatą smogową w turystę?
2015-11-20
Relacja: Konferencja KOSZTY SMOGU
2015-11-19
Śląskie: Wspólnym głosem za czystym powietrzem
2015-11-13
Czy Polacy mają żelazne płuca?
2015-11-07
Alarm! Smog we Wrocławiu. Prezydent prosi o pomoc straż
2015-11-04
Lepiej plakatem w smog, niż milczeć o ludziach do (...)
2015-11-02
W Dzień Zaduszny o duszącym problemie
2015-10-30
Solidarność apeluje: nie zniszczyć rynku węgla opałowego
2015-10-30
Wyniki konkursu na plakat Plakatem w Smog
2015-10-15
Sowa: więcej światła, mniejsze rachunki za prąd w Krakowie
2015-10-11
Walka z niską emisją na Śląsku
2015-10-07
Prezydent podpisał ustawę antysmogową – jest nadzieja na czyste powietrze!
2015-10-05
Wyjście smoga w Rybniku
2015-09-26
Wrocław: Konferencja EKOWYZWANIA
2015-09-12
Obywatele apelują do prezydenta o podpisanie ustawy antysmogowej
2015-09-03
Konkurs na plakat
2015-08-18
Wrocław: Kolejna KAWKA
2015-08-04
Francja: Raport Senatu - Zanieczyszczenie powietrza kosztuje Francję 100 miliardów (...)
2015-07-12
Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2015-05-25
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia rezolucji WHO (...)
2015-05-12
Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące (...)
2015-05-11
Inauguracja *Pracowni miast*
2015-05-11
WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld (...)
2015-05-04
Wrocław ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Zazieleńmy go! [ROZMOWA]
2015-04-27
Nie dajmy się zadymić
2015-04-23
Coraz więcej samorządów decyduje się na ekologiczne pojazdy w transporcie (...)
2015-04-20
Prawo do oddychania czystym powietrzem? Jeszcze nie teraz
2015-04-20
Eksperci: Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści atmosfery
2015-04-08
Czy polskie kominy muszą truć?
2015-04-02
Jak świat walczy ze smogiem
2015-03-26
Czy mamy czyste powietrze na zielonym Biskupinie? Wyniki niezależnych pomiarów (...)
2015-03-20
Cieplice - Zdrój czy Cieplice -Truj?
2015-03-05
Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld (...)
2015-02-11
Lokalne inicjatywy jednoczą się w walce o czyste powietrze i (...)
2015-02-09
Jak pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją?
2015-02-09
Minister Gospodarki ignoruje konieczność poprawy jakości powietrza w Polsce (...)
2015-01-29
Strzeżcie się truciciele! Namierzymy was wszędzie!
2015-01-23
Żyjesz we Wrocławiu? To życie będzie aż o 28 (...)
2014-10-25
Weź głeboki Oddech

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl