tytul: #wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDStytul: Marta Lemparttytul: Jerzy Michalaktytul: Katarzyna Obara-Kowalskatytul: Mirosława Stachowiak-Różeckatytul: Jacek Sutryktytul: Małgorzata Tracz

Artur Zborowski

opublikowano 3 października 2018r.

KOMITET WYBORCZY JESTEŚMY STĄD

Lista pytań Dolnośląskiego Alarmu Smogowego do kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018r.

1. Jak Pan/-i ocenia jakość powietrza w mieście?

Wrocław w roku 2018 zajmował  jedno z  pierwszych niechlubnych miejsc w Polsce i Europie pod względem przekraczania norm trującego pyłu PM 2.5. i PM 10. Badania sondażowe pokazują, że mieszkańcy również źle oceniają  jakość powietrza. Powietrze we Wrocławiu jest fatalne..

2. Jak ważny zdaniem Pana/-i  jest w mieście problem smogu ?

a/ to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
b/ bardzo ważny, 
c/ ważny,
d/ średnio,
e/ mało ważny, 
f/ nieważny 
Prosimy o uzasadnienie oceny problemu

półczesnej cywilizacji. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną chorób układu oddechowego i wielu negatywnych zmian środowiska.
Naszym moralnym i etycznym obowiązkiem jest dbać o jakość powietrza i wybiegać w daleką przyszłość, mając na uwadze życie naszych wnuków i prawnuków. Musimy zacząć myśleć holistycznie i dostrzegać złożoność problemu. Tylko współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z wieloma środowiskami społecznymi może przynieść zamierzony sukces. 

3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest mieście potrzebna?   TAK / NIE
Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan/-i ją zrobić, proszę opisać?

Pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest niezbędna by oszacować skalę problemu, liczbę pieców do wymiany oraz jaki będzie koszt. Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w pierwszych dwóch latach  kadencji i powinna objąć wszystkie budynki wielorodzinne oraz obiekty handlowe.
Ankieterzy będą pytać o rodzaj posiadanego ogrzewania, ilość spalanego paliwa i plany ewentualnej zamiany ogrzewania. Ankietę można tak skonstruować, by uwzględniała zagrożenie ubóstwem energetycznym.

4. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?

Poszczególne wprowadzanie etapów uchwały antysmogowej ( zakaz palenia węglem brunatnym i miałem, nowe kotły spalające jedynie  gaz lub lekki olej opałowy, dostosowanie kominków rekreacyjnych do wymagań emisyjnych,zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów, pieców na paliwa stałe, zakaz kotłów klasy 3,4,5) musi odbyć się z rzetelną inwentaryzacją źródeł niskiej emisji, przygotowanie na tej podstawie planu energetycznego. Zdiagnozowanie problemu ubóstwa energetycznego i  wpisanie go w alkę ze smogiem. Nie możemy dopuścić by działania antysmogowe były przyczyną pogłębiania się ubóstwa. Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnych. Realizowanie  współpracy wielu środowisk społecznych (uczelni, szkół, organizacji pozarządowych) i organów JST  przy realizacji uchwały.

5. Jaki ma Pan/-i plan finansowy na czyste powietrze dla Wrocławia w latach 19-22 z podziałem na:

A) Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019- 2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

W 2019 wzrost do 20 000 000 zł co stanowi wzrost z 0,32 % do 0,47 % przy kwocie budżetu 4 286 435 000 zł.
Wskazany byłby dalszy wzrost do wielkości przynajmniej  1 - 2 % budżetu miasta do roku 2022.

B). O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-23 ?

Środki z :
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 - efektywny udział miasta w rządowych programach np. programie termomodernizacji ( Fundusz termomodernizacji)

6. W jaki sposób chce Pan /-i  ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany piecy i kotłów, termomodernizacji…/?

Planowanie energetyczne- należy przeprowadzić badania i ująć  problem w statystykach. Jeśli rzetelnie zdiagnozujemy problem,  będziemy mogli skutecznie przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
Sukcesywna rozbudowa sieci ciepłowniczej .
Wymiana pieców  i kotłów- dotacje pokrywające pełne koszty wymiany dla najbiedniejszych, ulgi w czynszu dla tych, którzy wymienią piec. 
Wprowadzenie innowacyjnych, niestandardowych technologii wytwarzania energii w budynkach (kogeneracja, pompy ciepła, kolektory słoneczne)
Zasiłki celowe, taryfy socjalne i ochrona przed odłączeniem od energii  będą elementami doraźnymi i osłonowymi.
Wspierać zaangażowanie sektora prywatnego w poprawę efektywności energetycznej gospodarstw ubogich energetycznie.
Informator dla pracowników pomocy społecznej, wyjaśniający czym jest zjawisko ubóstwa energetycznego.
Podniesienie kwalifikacji zajmujących się tym zjawiskiem..
Skuteczne informowanie osób ubogich energetycznie  o dostępnej pomocy oraz o zasadach racjonalnego gospodarowania energią
Konieczne będzie wypracowanie projektów pilotażowych, będący podwalinami działań systemowych

7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków… / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana/-i zdaniem potrzebne  potrzebne?   TAK / NIE
Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan/-i ją realizować, proszę opisać?

Doradztwo energetyczne jest bardzo ważnym elementem procesu  realizacji uchwały antysmogowej.
Jest zwiększeniem świadomości w zakresie zwiększenia gospodarki niskoemisyjnej
Utworzenie bezpłatnych punktów doradztwa powinno być połączone z  informowaniem  mieszkańców  o możliwości skorzystania z nich i korzyściach z nich  płynących
Punkty doradcze za pomocą spotkań informacyjnych, porad telefonicznych, zapytań mailowych, powinny pokazywać możliwości źródeł finansowania, pomagać w wypełnianiu wniosków oraz identyfikować problem ubóstwa energetycznego i współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Stworzenie serwisu internetowego
Plakaty i ulotki informacyjne
Przeprowadzenie szkoleń dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych i włączenie ich w proces wdrażania uchwały antysmogowej
Włączenie w realizacje doradztwa Rad Osiedli , MOPS, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, uczelni wrocławskich (organizowanie konferencji, wykładów),  wolontariuszy będzie elementem  łączącym wiele środowisk oraz wspólnym działaniem na rzecz polepszenia jakości powietrza we Wrocławiu.

8. Jakie działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać z podaniem terminów?

W działania informacyjno- edukacyjne chciałbym włączyć szereg środowisk, które maja wpływ na kształtowanie świadomości obywateli, co umożliwi skuteczny przekaz.
Bardzo ważne jest informowanie obywateli Wrocławia o etapach wdrażania uchwały antysmogowej  i tu już są potrzebne działania  w roku 2018
Utworzenie miejskich punktów doradztwa energetycznego- 2019
Ulotki, plakaty, bilbordy, spoty filmowe i radiowe, komiksy, kształtujące postawy proekologiczne, wpływające na powietrze wrocławskie.
W szkołach i przedszkolach  stworzenie prelekcji, spektakli, debat.
Stworzenie wraz z organizacjami pozarządowymi gier miejskich, angażujących  Wrocławian
Akcje happeningowe, artystyczne realizowane wraz z Młodzieżowymi Domami Kultury
Włączenie w działania Uniwersytety Trzeciego Wieku i prowadzenie wraz z nimi debat, odczytów i konferencji
Wszystkie te działania powinny być  wdrażane od roku 2019 i  powinny być dostosowane do zmieniających się  wydarzeń w mieście i sytuacji smogowej.

9.  Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać?

Prowadzenie od listopada ekopatroli przez funkcjonariusz Straży Miejskiej. Kontrolowane będą piece i sposób palenia w nich.
Strażnicy Miejscy będą kontrolować proces wdrażania uchwały antysmogowej i jednocześnie identyfikować ubóstwo energetyczne.
Współpraca z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego przy kontroli wyrywkowej pojazdów, które zostały dopuszczone do ruchu
Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przy skutecznej kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Współpraca z mieszkańcami Wrocławia, którzy będą mogli telefonicznie lub mailowo zgłaszać nieprawidłowości.
Wyżej wymienione działania powinny być realizowane od roku 2019

10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

 W pierwszej kolejności, jak już wyżej mówiłem, będę zwiększał świadomość społeczną przy współpracy wielu środowisk wrocławskich.
Bardzo jest ważne myślenie całościowe, ze świadomością złożoności problemu i połączeń między różnymi częściami budżetu (np.  biorąc pod uwagę rewitalizację kamienic, musimy uwzględniać termomodernizację)
Usprawnienie współpracy między gminą, województwem i organami państwowymi

Artur Robert Zborowski


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wybory.php?dzial=2&kat=14&art=2

#wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDS

Pytania zostały wysłane w takiej samej treści do wszystkich kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia. Wyniki zapytania / (...)

link terra