tytul: #wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDStytul: Jerzy Michalaktytul: Katarzyna Obara-Kowalskatytul: Mirosława Stachowiak-Różeckatytul: Jacek Sutryktytul: Małgorzata Tracztytul: Artur Zborowski

Marta Lempart

opublikowano 9 października 2018r.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WROCŁAW DLA WSZYSTKICH

Lista pytań Dolnośląskiego Alarmu Smogowego do kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018r.

1. Jak Pan/-i ocenia jakość powietrza w mieście?

Wszyscy wiemy, że Wrocław zdobywa niechlubne miejsca w rankingach najbardziej zanieczyszczony miast. W miesiącach zimowych, ale również w pozostałych, gdy powstaną ku temu odpowiednie warunki, stan powietrza jest skandalicznie zły. Czasem nawet jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym miastem świata. Trudno więc tego nie zauważyć.

2. Jak ważny zdaniem Pana/-i  jest w mieście problem smogu ?

a/ to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
b/ bardzo ważny, 
c/ ważny,
d/ średnio,
e/ mało ważny, 
f/ nieważny 
Prosimy o uzasadnienie oceny problemu

a - to jednen z najważniejszych problemów miasta. Po pierwsze dlatego, że dotyka on bezpośrednio naszej biologicznej egzystencji, a po drugie dlatego, że od smogu nikt nie może uciec - dotyka on każdego, chociaż nie w sposób jednakowy. Smog jest miarą cywilizacyjnego i kulturowego rozwoju naszego miasta. Dodatkowo dochodzi kwestia kosztów społecznych - choroby wywoływane przez smog, to koszty leczenia, zwolnienia lekarskie i życiowe utrudnienia, które dotykają chorych i ich rodziny.

3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest mieście potrzebna?   TAK / NIE
Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan/-i ją zrobić, proszę opisać?

Tak, gdyż bez niej trudno jest opracować kompleksowe i skuteczne działania. Zrobić to należy w przeciągu najbliższych 2 lat wykorzystując narzędzia, które już mają poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego.

4. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?

Należy zastosować działania zaradcze - nakierowane na przyczynę, jak i represywne - nakierowane na skutek.

Te działania to:

 • wymiana starych pieców, generujących najwięcej zanieczyszczeń - poprzez znaczące dofinansowania takich zakupów, idąc wzorem Krakowa jesteśmy w stanie wymienić w ciągu kadencji 90-100%
 • połączenie jak największej ilości budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • szeroko zakrojone działania edukacyjne;
 • kontrolę zarówno pieców, jak i punktów sprzedaży paliw - czy nie sprzedają one paliw zakazanych uchwałą;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu/bądź opłaty za wjazd do centrum miasta samochodów niespełniających określonych norm;

5. Jaki ma Pan/-i plan finansowy na czyste powietrze dla Wrocławia w latach 19-22 z podziałem na:

A) Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019- 2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

Aby osiągnąć cel wymiany pieców w ciągu kadencji należy przeznaczać na ten cel ok. 40-50 mln zł rocznie. Dodatkowo ok 10 mln złotych na pozostałe działania. Łącznie będzie to stanowić 1-2% budżetu miasta (patrząc na tegoroczną jego wysokość).

B). O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-23 ?

fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - zarezerwowano na ten cel kilkaset milionów zł;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. W jaki sposób chce Pan /-i  ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany piecy i kotłów, termomodernizacji…/?

 • ścisła współpraca z MOPSem
 • dopłata lub (w określonych przypadkach) pełne pokrycie kosztów wymiany pieca
 • dopłaty do rachunków za gaz

7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków… / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana/-i zdaniem potrzebne  potrzebne?   TAK / NIE
Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan/-i ją realizować, proszę opisać?

Tak: najlepiej jak najbliżej mieszkańców - poprzez lokalne oddziały MOPSu oraz Rady Osiedlowe

8. Jakie działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać z podaniem terminów?

Pragniemy przygotować akcje edukacyjno-informacyjne skierowane do różnych grup odbiorców:

 • w pierwszym okresie, do roku 2020 (gdy piecy węglowych będzie jeszcze dużo) akcje zimowe związane z uświadamianiem problemu spalania śmieci bądź niskiej jakości paliwa w piecach
 • równolegle przez całą kadencję akcje uświadamiające problem nadmiernego ruchu samochodowego (połączony z akcją promującą korzystanie z komunikacji miejskiej);
 • zimami dodatkowo skierowana do kierowców akcja uświadamiająca zakaz używania silnika do rozgrzewania auta na postoju;
 • akcje skierowane do wspólnot mieszkaniowych uświadamiające korzyści płynące z wykonywania dociepleń
 • akcje skierowane do posiadaczy ogródków działkowych uświadamiające szkodliwość palenia śmieci/liści na działkach.

9.  Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać?

 • kontrole za pomocą dronów
 • zachęcanie do zgłaszania przez mieszkańców przypadków palenia śmieci
 • kontrole emisji pojazdów

10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

Przede wszystkim walka ze smogiem musi być w sposób kompleksowy powiązana z innymi obszarami zarządzania miastem - w szczególności z komunikacją oraz planowaniem przestrzennym. Będę tak realizować politykę mobilności, by w zdecydowany sposób przyczyniła się ona do poprawy jakości powietrza. To samo dotyczy przestrzeni - miasta należy tak planować, by priorytetem było ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Marta Mirosława Lempart


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wybory.php?dzial=2&kat=14&art=2

#wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDS

Pytania zostały wysłane w takiej samej treści do wszystkich kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia. Wyniki zapytania / (...)

link terra