tytul: #wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDStytul: Marta Lemparttytul: Jerzy Michalaktytul: Mirosława Stachowiak-Różeckatytul: Jacek Sutryktytul: Małgorzata Tracztytul: Artur Zborowski

Katarzyna Obara-Kowalska

opublikowano 7 października 2018r.

KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNY WROCŁAW

Lista pytań Dolnośląskiego Alarmu Smogowego do kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018r.

1. Jak Pan/-i ocenia jakość powietrza w mieście?

Jakość powietrza jest monitorowana przez stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i powszechnie wiadomo, że normy, zwłaszcza w okresie grzewczym, są regularnie przekraczane, często Wrocław wymieniany jest wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce z zdarza się, że i w świecie. Także odpowiadając wprost – oceniam ją jako bardzo złą.

2. Jak ważny zdaniem Pana/-i  jest w mieście problem smogu ?

a/ to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
b/ bardzo ważny, 
c/ ważny,
d/ średnio,
e/ mało ważny, 
f/ nieważny 
Prosimy o uzasadnienie oceny problemu

Myślę, że to zdecydowanie jeden z najważniejszych problemów, bo dotyczy po pierwsze wszystkich mieszkańców, po drugie sprawy dla nas najważniejszej, czyli zdrowia. Natomiast ten problem funkcjonuje w połączeniu z innymi problemami: słabą komunikacją miejską, słabo rozwiniętą siecią ciepłowniczą, latami zaniedbań w zakresie utrzymania lokali komunalnych.

3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest mieście potrzebna?   TAK / NIE
Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan/-i ją zrobić, proszę opisać?

Pełną inwentaryzację należy zrobić jak najszybciej. Natomiast wymaga ona przygotowania po stronie Urzędu Miejskiego. Trzeba m.in.: przygotować odpowiednie narzędzia informatyczne, w tym jedną wspólną bazę danych zawierającą informacje z różnych źródeł, które później można opublikować na mapie przestrzennej z użyciem geoportalu.  Na samą inwentaryzację należy oczywiście rozpisać przetarg w ramach zamówienia publicznego, podobnie jak to robią inne miasta.

4. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?

Tak jak napisaliśmy w programie Bezpartyjnego Wrocławia chcemy zacząć od wymiany źródeł ciepła przede wszystkim w lokalach komunalnych. W tej  chwili spółka Wrocławskie Mieszkania posiada ok. 10 tys. lokali ogrzewanych piecami na paliwo stałe. Wymiana wszystkich tych pieców to duże wyzwanie, ale realne w czasie pięcioletniej kadencji. Chcemy te lokale podłączać przede wszystkim do sieci ciepłowniczej, a tam gdzie nie będzie to możliwe budować małe, lokalne  kotłownie gazowe.
Dodatkowo zaproponujemy wspólnotom mieszkaniowym, starającym się o dofinansowanie ze środków unijnych, fundusz wsparcia, który byłby swoistym żyrantem kredytów zaciąganych na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Nie wykluczamy także możliwości udzielania pożyczki wspólnocie, która będzie ją spłacać z oszczędności skalkulowanych w audycie lub - jeśli okres zwrotu będzie za długi - to w inny uzgodniony sposób.

5. Jaki ma Pan/-i plan finansowy na czyste powietrze dla Wrocławia w latach 19-22 z podziałem na:

A) Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019- 2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

Tak jak napisaliśmy priorytetem jest wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych. Taki program, bazując na doświadczeniach innych gmin, można oszacować na co najmniej 200 mln zł, które trzeba będzie znaleźć w budżetach w kolejnych latach w ramach 5-letniej kadencji. Natomiast zakładamy, że znaczną część tych środków uda się pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

B). O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-23 ?

Dotacje ze środków UE zwłaszcza w ramach PO IiŚ i RPO już się powoli kończą. Jednakże z zapowiedzi Komisji Europejskiej, budżet na kolejną perspektywę finansową, tj. po 2020 r., będzie skupiał się m.in. na ochronie klimatu. Oceniamy, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że będzie to oznaczało także wsparcie na gospodarkę niskoemisyjną i zamierzamy z tego korzystać. Wiedząc jednak, że wdrażanie budżetu UE w praktyce opóźnia się, to w latach 2019-2021 skupimy się na pozyskaniu wsparcia ze środków III edycji Funduszy norweskich i EOG. Na III edycję państwa-darczyńcy (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) przeznaczyły dla Polski 809,3 mln EUR, w tym na działania w ramach środowiska, energii i zmian klimatu 140,0 mln EUR.

6. W jaki sposób chce Pan /-i  ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany piecy i kotłów, termomodernizacji…/?

Na pewno będziemy kontynuować program osłonowy uchwalony w tym roku przez Radę Miejską. Natomiast kluczowa w walce z ubóstwem energetycznym jest rola MOPS, który jest w stanie zidentyfikować osoby wymagające wsparcia przy wymianie pieców. Pamiętajmy, że takie wsparcie to nie tylko kwestia pieniędzy, ale również przejęcia przez miasto roli inicjatora w całym procesie wymiany ogrzewania. W tej chwili MOPS wydaje około 600 tys. zł rocznie na same dopłaty do zakupu węgla dla najuboższych. Czyli miasto z jednej strony twierdzi, że chce walczyć ze smogiem, a z drugiej kupuje setki ton węgla. Uważamy, że wszystkim osobom objętym wsparciem MOPS można w pierwszej kolejności zaproponować wymianę źródeł ciepła i objęcie programem osłonowym.

7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków… / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana/-i zdaniem potrzebne  potrzebne?   TAK / NIE
Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan/-i ją realizować, proszę opisać?

Tak jak wspomniałam wcześniej, taka forma wsparcia jest niezbędna. Wielu mieszkańcow obawia się wymiany pieca ze względu na wzrost kosztów ogrzewania. Nie znają dostępnych programów osłonowych, czy programów pozwalających na dofinansowanie do wymiany pieca, czy termomodernizacji.

8. Jakie działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać z podaniem terminów?

Jako Bezpartyjny Wrocław proponujemy instalację dodatkowych czujników pomiaru jakości powietrza wraz z tablicami multimedialnymi informującymi o przekroczonych normach. Uważamy, że świadomość stanu powietrza w najbliższej okolicy jest najlepszym środkiem edukacyjnym. Mieszkańcy łatwiej przekonają się do potrzeby zmian, czy nawet wyłożenia własnych pieniędzy, gdy  zrozumieją, że ich bezpośrednia okolica także cierpi z powodu powietrza o niskiej jakości. Musimy pamiętać, że znaczna część spalania niskiej emisji pochodzi z gospodarstw domowych, których nie stać na lepsze źródła ciepła albo z lokali gospodarczych. Żeby przekonać te osoby do inwestycji w lepsze źródła ciepła potrzebna jest też presja sąsiedzka i społeczna. Pomoże w tym na pewno powszechny monitoring jakości powietrza i informacje na każdym osiedlu.

9.  Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać?

Straż Miejska w tej chwili nie jest w stanie prawidłowo prowadzić działań kontrolnych. Po pierwsze ma za mało pracowników i boryka się w dużą liczbą wakatów i przeciążeniem obowiązkami. Po drugie  w zakresie monitoringu źródeł ciepła opiera się głównie na donosach, przez co kontrole nie zawsze docierają tam, gdzie powinny. Aby takie kontrole były skuteczne muszą być planowe, opierać się o mapę powstałą na bazie pełnej inwentaryzacji i odbywać regularnie. W programie Bezpartyjnego Wrocławia proponujemy, żeby przekazać sprawy związane z parkowaniem, które zajmują najwięcej czasu strażnikom miejskim, do osobnej jednostki miejskiej i na nowo zdefiniować obowiązki Straży Miejskiej. Kontrola źródeł ciepła byłaby jedną z najważniejszych funkcji, dla której ta formacja funkcjonuje.

10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

Inne działania związane są przede wszystkim z inwestowaniem w komunikację publiczną. Gdy naprawimy system komunikacji miejskiej, zbudujemy  nowe linie, doprowadzimy do spadku liczby samochodów wjeżdżających do Wrocławia z okolicznych gmin, wówczas zredukujemy wpływ, drugiego po niskiej emisji,  źródła smogu. Natomiast jest to działanie, które trzeba zaplanować na wiele lat. Wrocław wydaje na komunikację publiczną mniej niż Gdańsk, Kraków czy Poznań. Mamy wieloletnie zaniedbania i nadrobienie ich wymaga konsekwencji w realizowaniu wieloletniego planu rozwoju transportu publicznego.

Katarzyna Anna Obara-Kowalska


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wybory.php?dzial=2&kat=14&art=2

#wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDS

Pytania zostały wysłane w takiej samej treści do wszystkich kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia. Wyniki zapytania / (...)

link terra