tytul: #wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDStytul: Marta Lemparttytul: Jerzy Michalaktytul: Katarzyna Obara-Kowalskatytul: Jacek Sutryktytul: Małgorzata Tracztytul: Artur Zborowski

Mirosława Stachowiak-Różecka

opublikowano 6 października 2018r.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lista pytań Dolnośląskiego Alarmu Smogowego do kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018r.

1. Jak Pan/-i ocenia jakość powietrza w mieście?

W okresie grzewczym powietrze wrocławskie jest zdecydowanie złe. Przypominam, że z początkiem lutego 2018 roku było najgorsze wśród miast europejskich.

2. Jak ważny zdaniem Pana/-i  jest w mieście problem smogu ?

a/ to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
b/ bardzo ważny, 
c/ ważny,
d/ średnio,
e/ mało ważny, 
f/ nieważny 
Prosimy o uzasadnienie oceny problemu

Jest to problem wymagający działań na wielu szczeblach i wymagający utworzenia Platformy Antysmogowej angażującej Gminę, Rząd i jego propozycje w ramach „Programu czyste powietrze”, samorząd wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i producentów ciepła. Trzeba też sięgnąć do środków unijnych np. RPO. Równolegle chcę przeprowadzić poważne i kompleksowe prace inwentaryzacyjne na terenie miasta. Jednocześnie zamierzam przeznaczać środki na przyłączanie kamienic do sieci ciepłowniczej. W Urzędzie Miejskim Wrocławia zostaną powołani doradcy energetyczni. Działania będę prowadzić w według wypracowanej wspólnie strategii, kompleksowo i wielotorowo. Wymaga to nie tylko determinacji ale umiejętności współpracy międzyinstytucjonalnej.

3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest mieście potrzebna?   TAK / NIE
Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan/-i ją zrobić, proszę opisać?

Powinien to być jeden z pierwszych kroków, zrealizowany w 2019 r. Należy w budżecie miasta przewidzieć odpowiednie środki (bądź wygospodarować np. z tzw. rezerwy prezydenckiej) i przeprowadzić inwentaryzację poprzez wykorzystanie już posiadanych danych przez jednostki miejskie oraz ankiety skierowane do mieszkańców i właścicieli obiektów usługowo-handlowych.

4. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?

Utworzę Platformę Antysmogową oraz przeprowadzę inwentaryzację źródeł emisji. Rozpoczniemy także przyłączanie kamienic do sieci ciepłowniczej. Ponadto program „Kawka” będzie kontynuowany i modyfikowany. Przeprowadzę również modernizację i zakup ekologicznej floty autobusowej. Będę oczywiście wspierać działania edukacyjne i informacyjne, ale jednocześnie będą rozwijane działania kontrolne Straży Miejskiej i Ekopatrolu .

5. Jaki ma Pan/-i plan finansowy na czyste powietrze dla Wrocławia w latach 19-22 z podziałem na:

A) Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019- 2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

Uważam, że Wrocław stać na przeznaczanie ok. 2% rocznego budżetu na zwalczanie smogu. Mówimy zatem o kwocie rzędu 90-100 mln złotych rocznie.

B). O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-23 ?

Środki Rządowe – w ramach programu „Czyste Powietrze”, Środki Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki unijne w ramach RPO a także tych ram, które będzie określać nowa perspektywa unijna.

6. W jaki sposób chce Pan /-i  ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany piecy i kotłów, termomodernizacji…/?

Należy podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu inicjowało powstanie Programu Osłonowego w tym celu. Jednocześnie jednak największy nacisk chcemy położyć na działania dające długotrwałe efekty oraz likwidujące (a przynajmniej znacząco minimalizujące) występowanie tego zjawiska. Chodzi tu w szczególności o termomodernizację i podłączanie budynków do CO. Wsparcie można realizować na różne sposoby – począwszy od bezpośrednich dodatków finansowych oraz drobnych usprawnień energetycznych (np. choćby wymiana źródeł światła) przez poręczenia kredytowe po edukację energetyczną i doradztwo. Żeby jednak dokładnie i długofalowo określić wszystkie rodzaje i wskaźniki wsparcia, niezbędna jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (której nadal we Wrocławiu nie przeprowadzono) oraz znacznie większa aktywność MOPS we współpracy z osobami zagrożonymi ubóstwem. Obecnie bowiem tak naprawdę miasto nie ma wiedzy, jak efektywnie walczyć z tym problemem. Podkreślam jednak, że jest to jeden z moich absolutnych priorytetów.

7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków… / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana/-i zdaniem potrzebne  potrzebne?   TAK / NIE
Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan/-i ją realizować, proszę opisać?

Zamierzamy powołać w Urzędzie Miejskim Doradców Energetycznych, będzie to jeden z pierwszych kroków. Jednym z elementów mogłoby być przeszkolenie osób bezrobotnych mających odpowiednie wykształcenie. Działanie to łączyłoby się zatem również z ograniczaniem zjawiska ubóstwa energetycznego.

8. Jakie działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać z podaniem terminów?

Będę korzystać z pomocy organizacji pozarządowych i finansować rokrocznie ich działalność informacyjno-edukacyjną, począwszy od roku 2019. Są różne metody zwiększania wiedzy i świadomości ekologicznej. Można to robić poprzez „tradycyjne” materiały edukacyjne, tzn. ulotki, artykuły prasowe, kampanie medialne (TV, internet, kina), ale również poprzez bezpośrednią rozmowę – np. lekcje w szkołach, spotkania z mieszkańcami, wydarzenia ekologiczne i gry terenowe podczas pikników organizowanych przez Rady Osiedla. Istotne jest również zaangażowanie doradców energetycznych, którzy będą służyli wsparciem, wiedzą i poradami, zwłaszcza dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Niezbędny w mojej ocenie jest jednak szeroki dostęp do informacji, zatem będę dążyła do zdecydowanego zwiększenia liczby czujników mierzących stan powietrza. Oczywistym jest upublicznienie tych pomiarów z wykorzystaniem istniejących możliwości (internet, aplikacje na smartfony, tablice ITS).

9.  Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać?

Przeszkolenie straży miejskiej  i wyposażenie w sprzęt, rozwój ekopatroli – docelowo skrócenie czasu między zgłoszeniem a interwencją.

10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

Bezpłatna komunikacja, ekologiczny tabor autobusowy, zachowanie zielonych klinów przewietrzających i rozwój zieleni, również tej, która lepiej oczyszcza powietrze skażone (odpowiednie gatunki) oraz spłukiwanie ulic wodą i ich czyszczenie. Jeśli chodzi o zieleń to moja idea jest najprostsza jak to tylko możliwe – sadźmy drzewa, gdzie się tylko da!

Mirosława Agnieszka Stachowiak-Różecka


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wybory.php?dzial=2&kat=14&art=2

#wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDS

Pytania zostały wysłane w takiej samej treści do wszystkich kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia. Wyniki zapytania / (...)

link terra