Jacek Sutryk

opublikowano 5 października 2018r.

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Lista pytań Dolnośląskiego Alarmu Smogowego do kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018r.

1. Jak Pan/-i ocenia jakość powietrza w mieście?

W skali roku jako przeciętną, w sezonie grzewczym jako złą.

2. Jak ważny zdaniem Pana/-i  jest w mieście problem smogu ?

a/ to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
b/ bardzo ważny, 
c/ ważny,
d/ średnio,
e/ mało ważny, 
f/ nieważny 
Prosimy o uzasadnienie oceny problemu

Czyste powietrze jest jednym z warunków  dobrej jakości życia. Co zrobić, by powietrze było czyste?
Trzeba:

 1. ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego;
 2. wprowadzić nową politykę przestrzenną, która w znacznie większym stopniu niż do tej pory uwzględni nadrzędność zasady zrównoważonego rozwoju. Trzeba m.in. projektować odpowiednie rozwiązania komunikacyjne, To niestety temat pomijany przez deweloperów inwestujących w budowę domów mieszkalnych.

3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest mieście potrzebna?   TAK / NIE
Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan/-i ją zrobić, proszę opisać?

Inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń, w tym niskiej emisji, jest jednym z narzędzi wspierających  zarządzanie jakością powietrza w miastach. Choć wydaje się to oczywiste, określenie, co, ile, jak i kiedy jest emitowane jest zadaniem trudnym. Niemniej, traktuję je jako zadanie do wykonania na początku kadencji.

4. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?

 • - Zdecydowanie postawię na rozbudowę sieci ciepłowniczej: będę podłączał do niej kolejne budynki komunalne.
 • - Będę inwestował w termomodernizacje budynków komunalnych. Zwłaszcza w Śródmieściu, na Kleczkowie, na Przedmieściu Oławskim i na Wielkiej Wyspie.
 • - Wszystkie gminne - budynki publiczne (m. in. żłobki, przedszkola i szkoły) zostaną ocieplone.
 • - Będę wspierał mieszkańców - zwłaszcza uboższych – w wymianie pieców.
 • - Uruchomię antysmogowy program edukacyjny, skierowany głównie do mieszkańców, którzy nie mają centralnego ogrzewania.
 • - Wprowadzę dalsze ograniczenia dla ruchu samochodów ciężarowych po mieście.
 • - Będę współpracował z Marszałkiem Województwa oraz z gminami Aglomeracji Wrocławskiej, by wspólnie walczyć ze smogiem.

5. Jaki ma Pan/-i plan finansowy na czyste powietrze dla Wrocławia w latach 19-22 z podziałem na:

A) Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019- 2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

Będę przeznaczał na ten cel takie kwoty, jakie okażą się konieczne dla realizacji programu antysmogowego. Priorytetem jest podłączanie budynków mieszkalnych do sieci c.o. I na to musimy przeznaczyć ok. 400 mln zł.

B). O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-23 ?

Będę zabiegał o środki ze wszystkich możliwych źródeł. Zwłaszcza o środki unijne i państwowe. Liczę też na dobrą współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją i dystrybucją ciepła we Wrocławiu.

6. W jaki sposób chce Pan /-i  ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany piecy i kotłów, termomodernizacji…/?

Już uruchomiłem lokalny program osłonowy dla osób wymieniających piece. Zachęcam do zapoznania się z jego szczegółami: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/lokalny-program-oslonowy-wnioski-wymiana-piecow.

7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków… / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana/-i zdaniem potrzebne  potrzebne?   TAK / NIE

Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan/-i ją realizować, proszę opisać?
Zacznę od uruchomienia miejskiego portalu oferującego doradztwo energetyczne oraz przeszkolenia pracowników socjalnych MOPS, by ułatwiali mieszkańcom kontakt z doradcami energetycznymi. Chcę też namówić kominiarzy, by doradzali czym i jak dobrze palić w piecach oraz informowali o tym gdzie i jak można uzyskać wsparcie na wymianę ogrzewania na ekologiczne.

8. Jakie działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać z podaniem terminów?

Należy rozwijać programy obejmujące:

 • - przepływ informacji (on-line informacje nt. aktualnej oraz prognozowanej  jakości powietrza);
 • - promocję i podnoszenie świadomości (kampanie informujące o zanieczyszczeniu powietrza jako  najpoważniejszym problemie  środowiskowym dotyczącym zdrowia w kraju i w Europie; podnoszenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i dobrych praktyk w ramach systemów zarządzania jakością powietrza; podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie certyfikatów środowiskowych i eko-znaków; promocja zielonych dzielnic),
 • - kodeksy postępowania i dobre praktyki (zielone podwórka w stronę przyszłości, benchmarking miast w kontekście zrównoważonego gospodarowania energią i zarządzania jakością powietrza),
 • - budowanie potencjału (spójny wysiłek w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych przede wszystkim na likwidację niskiej emisji; wszechstronny  system doradztwa i wsparcia dotyczący wzrostu efektywności energetycznej budynków i rozwoju odnawialnych źródeł emisji).

9.  Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać?

W latach 50. ubiegłego wieku, w Los Angeles, w odpowiedzi na publiczne obawy dotyczące łagodnego lub nieuczciwego egzekwowania przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza,  zdecydowano się na objazdy patroli policyjnych i użycie syren w przypadkach widocznych smug kominowych (dymów). To działało!  Podobnie, jak czujność sąsiadów.

10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

- Tak jak zaznaczyłem wcześniej, kluczowa jest nowa polityka przestrzenna. Wdrożę ją także po to, by skutecznie walczyć ze smogiem. Obejmie ona m.in. planowanie zieleni, wykorzystania wody i przewietrzanie miasta. Bardzo istotna jest również edukacja w zakresie świadomości źródeł smogu i sposobów ich zwalczania.

Jacek Sutryk


link terra