tytul: Walka ze smogiem to obowiązek samorządów!tytul: Problem smogu i palenia odpadów na Dolnym Śląsku. Jak straże miejskie i gminne zwalczają to zjawisko?tytul: Apel do MŚ o informowanie o zanieczyszczeniu powietrzatytul: Wrocław: Sezon na smogtytul: Palący problem w serwisie z ogłoszeniami. Meble już nie pójdą z dymemtytul: Who*s to blame for bad air?tytul: Kraków walczy o czyste powietrzetytul: Pył nadal nad Kaliszem. Pomóc może zmiana pogody

Uwagi DAS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW

opublikowano 7 listopada 2016r.

pobierz: Uwagi DAS do rozporządzenia: kotły małej mocy 2016.pdf

Z wielką uwagą śledzimy poczynania rządu w zakresie regulacji określających standardy dla paliw stałych oraz urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Jest to naszym zdaniem kluczowa kwestia zdolna systemowo rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza. Dlatego z dużym zadowoleniem odnotowaliśmy publikację projektu rozporządzenia regulującego wymagania dla kotłów na paliwa stałe. Mają na uwadze nasze przemyślenia i doświadczenia w zakresie walki z niską emisją – którą zajmujemy się na Dolnym Śląsku od 3 lat, składamy nasze uwagi dotyczące projektu rozporządzenia.

Uwaga 1.

Uważamy, że zaproponowane w paragrafie 1, punkt 2 wyłączenia będą furtką dla nieuczciwych producentów i sprzedawców, która umożliwi łatwe obchodzenie wymagań emisyjnych, które docelowo ma nakładać projektowane rozporządzenie.
Przykładowo, kotły c.o. będą metkowane jako kotły do wytwarzania c.w.u., albo kotły na biomasę niedrzewną (np. słomę) będą stosowane do spalania innych paliw, na przykład śmieci. Na rynku pojawią się urządzenia nieobjęte rozporządzeniem w celu ominięcia przepisów, a proceder ten, przy obecnych systemach kontroli, będzie praktycznie niemożliwy do wyeliminowania.
Koniecznie należy usunąć wyłączenia zaproponowane w paragrafie 1, punkt 2.

Uwaga 2.

Uważamy, że rozporządzenie powinno obejmować wszelkie rodzaje kotłów oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń - kominki oraz tzw. kozy. Jak wskazują badania, udział bardzo drobnego pyłu (PM<1 μm) powstającego przy spalaniu drewna w kominkach, czy kozach, może sięgać nawet 90%! Niska temperatura spalania drewna (w kominkach, czy kozach) powoduje też bardzo wysoką emisję benzo[a]piranu, rakotwórczego związku obecnego w dymie papierosowym - znacznie wyższą, niż np. kotły na węgiel lub na drewno.Wnioskujemy o rozszerzenie regulacji – objęcie nimi ogrzewaczy pomieszczeń (kominki i kozy)

Uwaga 3.

Uważamy, że oprócz zaproponowanych wymogów emisyjnych, należy wprowadzić również wymóg braku rusztu awaryjnego. Piece automatyczne wyposażone w ruszt awaryjny umożliwiają bowiem spalanie odpadów – choć przecież nie zostały do tego stworzone. Tego typu wymóg stosowany jest np. przez władze w Małopolsce przy udzielaniu dotacji na wyminę pieca.
Postulujemy wprowadzenie zakazu stosowania rusztu awaryjnego w piecach objętych regulacją.

Uwaga 4.

Słusznie wskazano w paragrafie 3 konieczność potwierdzenia przez jednostkę akredytowaną emisji z urządzeń grzewczych. Niemniej, zabrakło naszym zdaniem zabrakło wskazania procedur badawczych dla określania granicznych wartości zanieczyszczeń.
Należy określić procedury badawcze emisyjności urządzeń, na przykład w oparciu o normę PN-EN 303-5:2012.

Uwaga 5.

Naszym zdaniem brak określenia w rozporządzeniu skutków nieprzestrzegania regulacji (handlu urządzeniami nie spełniającymi norm) może prowadzić do niemocy urzędowej, mnożących się niepotrzebnie interpretacjach i „spychologii”. W efekcie ustanowione prawo może stać się martwe, czego bardzo chcielibyśmy uniknąć.
Potrzeba jest określić w regulacji jaki organ będzie odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania nowego prawa, a także jakie kary będą grozić za handel urządzeniami niezgodnymi z wymogami rozporządzenia.

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Dolnośląski Alarm Smogowy
Ul. Białoskórnicza 26, 50-134, Wrocław

zobacz:
Projekt rozrządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW

link terra